Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku     (kod pocztowy 15-113), ul. gen. W. Andersa 38A, zarejestrowana w przez Sąd Rejonowy w     Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000431765, NIP: 542-27-65-590,  kapitał zakładowy: 603.000 PLN (dalej: ,,Administrator”).

 1. Jak się z nami skontaktować?

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem diagnosis@diagnosis.pl lub telefonicznie pod numerem +48 85 732 22 34. Administrator wyznaczył     również inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail na adres inspektor@diagnosis.pl lub drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 1.

 1. W jakim celu przetwarzamy dane?

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu rozpoznania i weryfikacji złożonej przez Państwa reklamacji na działanie urządzenia CGM Touchcare. W celu weryfikacji Państwa zgłoszenia, Administrator potrzebuje dostępu do danych znajdujących się w aplikacji CGM Touchcare (dostęp do tych danych Administrator realizuje poprzez nadanie mu przez Państwa uprawnień dostępowych do aplikacji w toku rozmowy telefonicznej z pracownikiem Administratora).

 1. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) i 9 ust. 2 lit. a) RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi weryfikację zgłoszonej przez Państwa reklamacji.

 1. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych (w przypadkach określonych w art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych (w przypadkach określonych w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 21 RODO).

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mają Państwo również prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Ewentualne cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez DIAGNOSIS S.A. – w tym dotyczące wycofanie zgody – mogą Państwo realizować poprzez kontakt telefoniczny lub pocztowy (również e-mail) z Administratorem.

 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji celu, dla potrzeb którego są one przetwarzane, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat od wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

 1. Komu możemy udostępnić Państwa dane?

Dostęp do Państwa danych będą posiadali jedynie upoważnieni pracownicy Administratora.

 1. Czy Państwa dane mogą zostać wykorzystane do podejmowania względem Państwa zautomatyzowanych decyzji?

Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę   zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy  zachowań, preferencji lub zainteresowań.